Naše webové stránky používajú cookies. Slúži například pre ďalšie vylepšovanie webu prostredníctvom anonymných štatistík. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

1. Prevádzkovateľ osobných údajov

BSH domácí spotřebiče s.r.o., so sídlom Radlická 350/107c, 158 00 Praha 5 (spoločnosť označovaná zámenom „My“ pre účely tohto vyhlásenia) ako prevádzkovateľ webovej stránky http://www.constructa.sk („webovej stránky spotrebičov Constructa“) je prevádzkovateľom osobných údajov a osobou zodpovednou za nakladanie s osobnými údajmi užívateľov informačných služieb webových stránok spotrebičov Constructa (užívateľ označovaný zámenom „Vy“ pre účely tohto vyhlásenia). V prípade poskytovania niektorých špeciálnych služieb či v prípade usporiadania špeciálnych akcií môže byť osobou zodpovednou za nakladanie s osobnými údajmi tretia strana, o čom budete v každom jednotlivom prípade dopredu informovaný.

Ochranu Vašich osobných údajov berieme vážne. Prijali sme preto technické a organizačné opatrenia zaručujúce, že ako my, tak aj naši poskytovatelia služieb budú dodržiavať predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov.

V nasledujúcom texte Vám v súlade s platnými predpismi o ochrane osobných údajov poskytneme informácie o druhu, rozsahu a o účele zhromažďovania, spracúvania a využívania údajov súvisiacich s Vašim používaním webových stránok spotrebičov Constructa.

2. Osobné údaje

Termín osobné údaje zahŕňa akékoľvek informácie, ktoré môžu byť použité na určenie Vašej totožnosti. To môže napríklad zahŕňať vaše meno, poštovú adresu, e-mailovú adresu nebo telefónne číslo. Osobnými údajmi môžu byť rovnako informácie získané z používania súborov cookies, ktoré aj keď nie sú spojené priamo s Vašou totožnosťou, nepriamo z nich môžu byť odvodené Vaše osobné údaje (napr. spôsob používania webových stránok spotrebičov Constructa) a to v prípade keď sú tieto informácie osobitne zhromažďované, ukladané a vyhodnocované na základe užívateľovi pridelených identifikačných údajov. Údaje, ktoré nemožno považovať za osobné údaje, sú také informácie, ktoré sú získavané iba v súhrnnej podobe t.j. zoskupené do väčších, neodčleniteľných jednotiek, teda údaje zhrnuté, zozbierané a posudzované v celku, nie jednotlivo.

3. Zhromažďovanie údajov a ich získavanie

Informačné služby webových stránok spotrebičov Constructa môžete používať bez toho, aby ste tým odhalili Vašu totožnosť. Podrobnosti o štandardne zhromažďovaných informáciách, v prípade, že používate tieto informačné služby, sú uvedené v časti „Údaje protokolu“ a „Pseudonymizované profily užívateľa“.

Pokiaľ sa zaregistrujete v niektorej z našich personalizovaných služieb môžete byť požiadaný o niektoré Vaše osobné údaje. Bližšie informácie nájdete v časti „Registrácia na webových stránkach spotrebičov Constructa“. 

Všetky Vami poskytnuté osobné údaje budú využívané a spracúvané výhradne na účely, na ktoré boli Vami poskytnuté. Napríklad informácie poskytnuté prostredníctvom kontaktného formulára sú použité výhradne pre spracovanie Vašej požiadavky.

4. Údaje protokolu

Pri prístupe do informačných služieb webových stránok spotrebičov Constructa je Váš webový prehliadač technicky nakonfigurovaný tak, aby nášmu serveru automaticky zasielal nasledujúce údaje („Údaje protokolu“). Tieto údaje potom evidujeme v logovacích súboroch:

  • Dátum prístupu
  • Čas prístupu
  • URL odkazujúceho webu
  • Získané súbory
  • Objem prenesených dát
  • Typ a verzia prehliadača
  • Operačný systém
  • IP adresa
  • Názov domény Vášho poskytovateľa pripojenia

Ide výhradne o informácie, ktoré neumožňujú identifikovanie, resp. odhalenie totožnosti Vašej osoby. Poskytnutie týchto informácií je z technického hľadiska nevyhnutné, aby sme Vám mohli správne sprostredkovať obsah Vami požadovaných internetových stránok a spracúvanie týchto dát je okolnosť, ktorej sa pri prehliadaní webových stránok nedá vyhnúť. Údaje protokolu sú vyhodnocované výlučne na štatistické účely, aby sme boli schopní optimalizovať naše internetové stránky a s nimi súvisiacu technológiu a po tomto vyhodnotení sú následne vymazané.

Údaje protokolu sú ukladané oddelene od ostatných údajov (napr. údaje podľa článku 5), ku ktorých zhromažďovaniu dochádza v rámci využívania webových stránok spotrebičov Constructa.

5. Pseudonymizované profily užívateľa

Aby sme čo najlepšie prispôsobili webové stránky spotrebičov Constructa ich užívateľom, používame súbory cookies a sledovacie pixely na zhromažďovanie údajov týkajúcich sa Vášho využívania informačných služieb webových stránok Constructa na reklamné a marketingové účely. Zber týchto údajov o používaní a vytváraní užívateľského profilu prebieha pseudonymizovane s použitím identifikačného kódu súborov cookies.

Údaje zhromažďujeme a užívateľské profily vytvárame pomocou služby Google Analytics spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Spracovanie údajov prebieha v Spojených štátoch Amerických, v štáte, ktorý nespadá do oblasti pôsobnosti smernice 95/46/ES Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (úr. vest. L 281, str. 31). Informácie o vašom používaní webových stránok spotrebičov Constructa budú odovzdané na server Google, kde budú analyzované, a následne vrátené vo forme súhrnných dát slúžiacich na oznámenie trendov pri všeobecnom používaní webovej stránky.

Proti zhromažďovaniu údajov a vytváraniu anonymných užívateľských profilov ste oprávnený vzniesť námietku (opt-out). Svoju námietku môžete vzniesť na príslušnej webovej stránke Google. Pre viac informácií o fungovaní súborov cookies a možnostiach odhlásenia (opt-out) v rámci Google Analytics si prosím prečítajte oficiálne dokumenty spoločnosti Google na adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

6. Poskytovanie údajov tretím stranám

Pri poskytovaní informačných služieb webových stránok spotrebičov Constructa spolupracujeme s celou radou rôznych poskytovateľov služieb. V prípade, že sme týchto poskytovateľov služieb zaviazali dodržiavať prísne pravidlá pri spracúvaní poskytnutých osobných údajov ako sprostredkovateľov osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov, nie je pre poskytnutie Vašich údajov sprostredkovateľovi potrebný Váš súhlas.

Ak je Váš súhlas v ostatných prípadoch, kde to zákon vyžaduje, požadovaný pre účely poskytnutia osobných údajov týkajúcich sa užívateľov informačných služieb webových stránok spotrebičov Constructa poskytovateľom služieb, budeme Vás o tom osobitne informovať a Vaše údaje nebudú pred poskytnutím Vášho súhlasu ďalej poskytnuté.

7. Registrácia na webových stránkach spotrebičov Constructa

Pri registrácií na využívanie našich individualizovaných služieb zhromažďujeme určité osobné údaje. Počas registračného procesu, napr. pri službe môžu byť požadované informácie, ako sú napríklad krstné meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo alebo emailová adresa, prípadne heslo. Avšak platí, že takto získané údaje budú využité pre účely priameho marketingu len na základe Vášho vopred udeleného osobitného súhlasu.

Po registrácii získate prístup k obsahu určenému len pre registrovaných užívateľov. Registrovaní užívatelia majú možnosť kedykoľvek zmeniť alebo odstrániť údaje uvedené pri registrácii. Okrem toho Vám môžeme na Vašu žiadosť poskytnúť všetky podrobnosti týkajúce sa osobných údajov, ktoré sme o Vás kedy zhromaždili. Na Vašu žiadosť Vaše údaje opravíme alebo odstránime, pokiaľ nám v tom nebránia zákonné lehoty týkajúce sa ich povinného uchovávania. Pre kontaktovanie nás na tieto účely prosím použite kontaktné údaje uvedené na konci tohto dokumentu.

8. Cookies

Ako mnohé iné internetové stránky aj my používame súbory takzvané „cookies“. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú prenášané prostredníctvom internetového serveru web stránky na Váš pevný disk. Týmto spôsobom automaticky získavame niektoré údaje, ako je Vaša IP adresa, informácie o používanom internetovom prehliadači, o operačnom systéme Vášho počítača alebo o Vašom internetovom pripojení.

Súbory Cookies nemôžu byť využité na spustenie programov vo Vašom počítači ani na prenášanie vírusov do Vášho počítača. Vďaka informáciám, ktoré sú obsiahnuté v súboroch cookies, dokážeme zjednodušovať navigáciu na webovej stránke a zlepšovať jej správne zobrazovanie, prípadne je možné uvedené informácie využiť na vyhodnocovanie používania internetových stránok.

V žiadnom prípade však nami získané údaje nebudú zdieľané s tretími osobami bez Vášho súhlasu.

Naše internetové stránky môžete samozrejme prehliadať aj bez využitia súborov cookies. Internetové prehliadače sú spravidla prednastavené tak, aby súbory cookies prijímali. Kedykoľvek však môžete v nastaveniach Vášho prehliadača deaktivovať používanie súborov cookies. Predtým ako tak urobíte, prečítajte si prosím príslušné inštrukcie pre Váš prehliadač. Upozorňujeme Vás, že niektoré funkcie našich webových stránok nemusia byť v prípade vypnutia súborov cookies dostupné.

9. Využitie plug-inov sociálnych médií

Facebook

Webové stránky spotrebičov Constructa môžu v niektorých prípadoch používať plug-iny sociálnej siete (ďalej aj len „plug-iny“) Facebook.com, ktorá je prevádzkovaná spoločnosťou Facebook Inc., Palo Alto, CA, USA (ďalej aj len „Facebook“). Tieto plug-iny sú označené logom Facebooku, prípadne príponou “Facebook“, „To sa mi páči“ alebo „Zdieľať“. Pokiaľ navštívite stránku na našom webe obsahujúcu tieto plug-iny, zostávajú spočiatku vypnuté. Plug-iny sa aktivujú, iba pokiaľ na ne kliknete. Kliknutím na plug-iny naviažete spojenie s Facebookom, čím vyjadrujete súhlas s prenosom údajov v prospech spoločnosti Facebook. Pokiaľ ste prihlásení k svojmu účtu na Facebooku, Facebook Vašu návštevu webovej stránky môže spojiť s Vašim účtom na Facebooku. Pokiaľ stlačíte príslušné tlačidlo, budú Vašim prehliadačom príslušné informácie odovzdané priamo Facebooku a budú na Facebooku uložené.

Pre informácie o rozsahu a účele zhromažďovania, spracúvania a využívania údajov zo strany Facebooku, Vašich právach a možnostiach nastavenia ochrany osobných údajov, prosím venujte pozornosť Vyhláseniu o ochrane osobných údajov spoločnosti Facebook.

Pokiaľ nechcete, aby Facebook prostredníctvom našich webových stránok zhromažďoval Vaše osobné údaje, odhláste sa z Facebooku predtým, než navštívite našu stránku a využijete plug-iny sociálnej siete.

YouTube

Skupina BSH využíva platformu pre zdieľanie video súborov YouTube, ktorú prevádzkuje spoločnosť YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA (ďalej aj len „YouTube“). YouTube je platforma, ktorá umožňuje prehrávanie audio a video súborov.

Pri načítaní stránky na našom webe nadviaže integrovaný prehrávač YouTube spojenie so servermi YouTube s cieľom zaistiť technický prenos video či audio súborov. Pokiaľ je takéto spojenie nadviazané, údaje začnú byť prenášané do spoločnosti YouTube.

Pre informácie o rozsahu a účele zhromažďovania, spracúvania a využívania údajov zo strany YouTube, o Vašich právach a možnostiach nastavenia ochrany osobných údajov, venujte prosím pozornosť Vyhláseniu o ochrane osobných údajov spoločnosti YouTube.

10. Kontaktný formulár

Pokiaľ nás kontaktujete prostredníctvom e-mailu alebo kontaktného formulára, budú Vaše údaje uložené a použité pre účely spracovania Vašej žiadosti a prípadných doplňujúcich otázok.

11. Údaje maloletých osôb

Maloleté osoby by nemali svoje osobné údaje poskytovať bez súhlasu rodičov či iných zodpovedných osôb.

12. Odkazy na iné webové stránky

Naše informačné služby obsahujú aj odkazy na iné webové stránky. Na dodržiavanie či nedodržiavanie predpisov na ochranu osobných údajov zo strany prevádzkovateľov týchto webových stránok nemáme žiadny vplyv.

13. Právo na informácie a na opravu, výmaz a blokovanie údajov

So svojimi otázkami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov alebo žiadosťami o opravu, výmaz alebo blokovanie Vašich osobných údajov sa prosím obráťte priamo na kontaktnú osobu uvedenú v právnom vyhlásení uvedenom na našich webových stránkach.

14. Zmeny Vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie môže byť v prípade nutnosti doplnené za účelom oznámenia akýchkoľvek zmien v našich službách týkajúcich sa ochrany osobných údajov, napr. pri zavedení nových služieb alebo pre splnenie informačných povinností týkajúcich sa ochrany osobných údajov podľa aktuálnych právnych predpisov.

15. Kontakt

V prípade, že máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, zašlite nám e-mail na nasledovnú e-mailovú adresu:

Vojtěch Svatuška
Legal Counsel
Ochrana informací a osobních údajů
BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350/107c,
15800 Praha

E-mail: vojtech.svatuska@bshg.com

Vyššie uvedené Vyhlásenie o ochrane osobných údajov je platné ku dňu: 1.1.2017